Modal Shift vraagt om een mental shift

Interview met Erica Slump

Modal shift vraagt om een mental shift

We spreken met Erica Slump (uiteraard vanwege Corona heel veilig via Skype). Zij is binnen Rijkswaterstaat als hoofdingenieur-directeur eindverantwoordelijk voor het totale verkeersmanagement op het RWS-netwerk, zowel voor weg (‘droog’) als water (‘nat’). Vanuit die rol heeft ze ook zitting in de zgn. ‘high level modal shift’ waarbij de bestuurders van de verschillende spelers frequent hun krachten bundelen gericht op de sturing van de totale operatie achter deze modal shift beweging.

Laten we beginnen Erica, wat is jouw beeld over de strategische waarde van deze modal shift?

‘Kijk, als RWS staan we voor veilig, vlot en duurzaam vervoer van A naar B voor alle weggebruikers. Maar veel van onze naoorlogse infrastructuur moet worden herzien. Iedereen in ons land graag wil dat die infrastructuur op orde is, nu en straks, maar niemand is voor de enorme hinder die werkzaamheden veroorzaken. Modal shift biedt hiervoor een prachtig concept. Wat ik zelf erg mooi vind aan deze opzet is dat we een systeemsprong proberen te organiseren die niet alleen voor minder hinder zorgt, maar ook voor duurzame mobiliteit. Waarbij we tijdens het up-to-date houden van onze infrastructuur – vanuit een breed opgezet VenR programma[1] – structureel duurzame mobiliteit met elkaar gaan organiseren. En dat alles met zo min mogelijk hinder voor de gebruiker (‘minder hinder’). En je ziet ook in deze Corona-periode hoe relevant dat is: daar waar als gevolg van thuiswerken het aantal personenauto’s op het RWS-netwerk is gekrompen, zie je dat het vrachtverkeer een constante is. Dus een kansrijk veld om dat nú ook aan te pakken met elkaar.’

Mooi gezegd; maar nu spraken we onlangs ook met TLN-voorzitter Elisabeth Post die ons zei ‘je had dus veel eerder deze beweging in gang moeten zetten’.

‘Dat klopt. Elisabeth heeft daar volkomen gelijk in. Maar we weten allemaal dat een verandering zonder urgentie gewoon niet van de grond komt: er moet gewoon een sense of urgency worden gevoeld. En die rol vervult het VenR programma nu absoluut.’

Nu is RWS sterk in de verschillende regio’s – maar we merken in de praktijk dat het denken in corridors nog wel wat extra effort vraagt. Hoe kijk jij daar naar?

‘Natuurlijk is het onze taak als RWS om goed te communiceren met de buitenwereld. Opdat onze gebruiker weet wat hij/zij kan verwachten van ons als netwerkbeheerder. We doen dat steeds beter. Iedere dag weer opnieuw. Maar realiseer je dat we meerdere doelgroepen tegelijkertijd moeten bedienen. Daarom hebben we ook diverse middelen om de boodschap naar die verschillende doelgroepen over te brengen. Denk maar eens aan de file-app, de matrixborden, onze informatieportalen, de advertenties die we plaatsen in dagbladen of via radio/tv, etc. En als je een grote groep hebt die gebruik maakt van een corridor, dan moeten we onze boodschap ook vanuit die corridor-gedachte brengen. Het punt is wel dat de planningen van zoveel factoren afhankelijk zijn, dat we niet altijd die duidelijkheid kunnen geven die ondernemers graag willen en dat vergt van beide partijen flexibiliteit.’

Dan nog een heel ander onderwerp Erica: datadelen. Wat is jouw beeld daarbij?

‘Als RWS hebben we net onze datastrategie vastgesteld. Want kijk maar eens naar alle smart mobility toepassingen. Hoeveel data dat genereert. Waar we wat mee kunnen als wegbeheerder. Denk maar eens aan de operationalisering van ‘Blauwe Golf Verbindend’ waarmee we onze dienstverlening als netwerkbeheerder kunnen optimaliseren. Waarbij de wachttijden voor schepen bij sluizen en bruggen wordt geminimaliseerd. Ons uitgangspunt is data zoveel mogelijk delen, niet alleen binnen de organisatie maar ook met anderen. Dus ja: datadelen is ook voor ons als RWS strategisch.’

Tot slot: we zijn bezig met een programma tot en met 2024. Wat zou er moeten staan over 4 jaar?

‘Laat ik voorop stellen dat ik met plezier hieraan mee werk. Want een verandering begint altijd met een groep van enthousiastelingen als een soort van ‘coalition of the willing’. Die dan moet uitgroeien tot een soort van beweging. Het is mijn ambitie in dit programma om ervoor te zorgen dat het vrachtverkeer over water attractiever wordt. Juist daarom denk ik dat modal shift in feite een mental shift vereist voor de langere termijn.’

Dirk-Jan de Bruijn/Nathaly Dasburg[2]

[1] Vervangings- en Renovatieopgave

[2] Zij houden deze interviews vanuit hun ‘trekkende rol’ in het op te zetten Modal Shift programma, geïnitieerd door het samenwerkingsverband ministerie van IenW, Logistieke Alliantie én Topsector Logistiek. In het kader van dit op te zetten programma worden meerdere bestuurders, ondernemers en experts/influencers geïnterviewd die een rol spelen in het creëren van een doorbraak op in het taaie Modal Shift vraagstuk.